Projekty
● Projektové vyučování je zajímavou a oblíbenou formou získávání znalostí, vědomostí a dovedností.
● Pracuje se netradičními metodami, častá je práce ve dvojicích či ve skupinách.
● Ukázky třídních, školních, či mezinárodních projektů, kterých se účastní naši žáci, jsou zde k nahlédnutí.
22. 9. 2021
Projekt PARTICIPACE

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

I v letošním školním roce využije Základní škola Hradská spolu se Základní školou Hálkova a Gymnáziem dr. A. Hrdličky využila nabídky svého zřizovatele Města Humpolec aktivně zapojit žáky do chodu školy. Dlouhodobou vizí Města Humpolec je nabídnout podobnou aktivitu všem občanům Humpolce. Jednoduše řečeno, nabídnout veřejnosti finanční podporu nápadům vedoucím k rozvoji Humpolce. Školy jsou tak jakýmsi nultým kolem aktivity, který má ukázat životaschopnost myšlenky o tom, že osobní aktivní účastí je možné ve škole či městě dosáhnout lepší atmosféry, posílit vzájemnou důvěru a získat nový úhel pohledu na potřeby, myšlení, priority a přání svých občanů či žáků. Žákům navíc umožní rozvíjet komunikační a prezentační dovednosti a práci v týmu, a pochopit,  že má smysl měnit své okolí k lepšímu, vytvářet si vlastní názory a kriticky uvažovat.

Školní projekt se nazývá Participace a využívá zkušeností partnera projektu, společnosti D21, které získal při realizacích participativních rozpočtů v jiných městech České republiky i mimo ni. Nejedná se tedy o jednorázovou nebo nevyzkoušenou aktivitu, ale o sofistikované a ověřené metody.

Úkolem zájemců o podporu projektu je projekt připravit tak, aby byl jednak v souladu s představami a zájmy školy a zároveň ho prezentovat vedení školy. Po tomto prvním kroku následuje prezentace ostatním žákům školy s cílem získat co nejvíce příznivců. O pořadí projektů, které se budou realizovat totiž nerozhoduje vedení školy, ale jsou výsledkem online hlasování všech žáků školy.

Jak projekt konkrétně proběhl na ZŠ Hradská v loňském školním roce?

V září 2020 měli žáci možnost vytvořit pracovní týmy, prodiskutovat své nápady a prezentovat je vedení školy. V žádném případě se nejednalo o pouhou snůšku představ, ale solidně připravený projekt založený na konkrétních myšlenkách na zlepšení prostředí třídy či školy, doplněné konkrétní záměrem nákupu vybavení, jeho umístění a využití, doložené rozpočtem. Celkem se sešlo 9 miniprojektů, osm z nich z 1. – 6. tříd, jeden ze školní družiny.

Na začátku října dostala každá skupina k dispozici část prostoru u vstupu do školy, kde své nápady zveřejnila a představila. To vše s cílem získat co nejvíce příznivců svých projektů. 

Druhá polovina října byla určena online hlasování žáků školy, které určilo pořadí projektů. Výsledky hlasování stanovily pořadí projektů, se kterým byla spojena výše podpory.

Do konce roku 2020 se podařilo všechny projekty realizovat a plně slouží svému účelu.

V roce 2021/22 dochází k jedné podstatné změně. Od třídních projektů se posouváme k celoškolnímu projektu. Již nepůjde o zlepšení prostředí v jednotlivých třídách, ale půjde o nápady, které se promítnou do celé školy nebo ovlivní vzhled většího počtu učeben.

Věřím, že nebude nouze o zajímavé myšlenky a žáci budou spokojeni i s jejich realizací.

 

Vlastimil Fiala


7. 2. 2020
Co se skrývá za akcí s názvem Projektové dny na Základní škole Hradská

 
V lednu se u nás ve škole učilo opět trochu jinak. Vyučující připravili po žáky 2. stupně dva dny netradiční výuky. A jak takové projektové vyučování vypadá?
 
Deváťáci měli angličtinu - rozdělili se do pěti skupin a čekalo je pět stanovišť, na kterých se postupně střídali. Každé ze stanovišť bylo zaměřeno na určité téma - Geografie a státní uspořádání, Historie, Anglický jazyk, Známí Britové a Zajímavosti ze života v Británii. Děti vyplňovaly připravené pracovní listy, měly k dispozici obrázky, fotografie, mapy a jiné materiály. Mohly používat i mobilní telefony a vyhledávat informace na internetu. Cílem bylo, aby si žáci upevnili své stávající vědomosti a znalosti týkající se reálií Spojeného království, ale i to, aby se seznámili s množstvím nových zajímavých a zábavných faktů o zemi, jejíž jazyk se učí.
Druhý den čekalo na žáky 9. tříd dějepisné dopoledne. Cílem bylo vzbudit u nich zájem o historii 20. století. Hlavním tématem byla 1. světová válka, Češi na frontách a vznik Československé republiky. Žáci celé dopoledne vytvářeli pomocný výukový materiál do hodin dějepisu – nástěnnou obrazovou mapu k danému tématu. Tím jejich práce ale neskončila, neboť v dalších hodinách dějepisu pak každá skupina dostala prostor pro vlastní prezentaci prací.
 
První den – ve čtvrtek -  byla pro osmáky připravena mediální výchova se zaměřením zejména na zvyšování mediální gramotnosti, která je dle dostupných průzkumů v české populaci na nízké úrovni. Zvláštní pozornost byla letos věnována nezávislosti médií a fenoménu fake news. Soubor dílčích aktivit a diskuzí byl završen tvorbou vlastních novin.
Přírodopisná část probíhala další den – v pátek. Osmáci pracovali v několika  blocích. Blok F byl věnován měření fyzikálních veličin různými měřidly. Blok PŘ zkoumal jednobuněčnou houbu kvasinku pivní. V chemické části si žáci vyzkoušeli měření kyselosti a zásaditosti látek. S velkým ohlasem se setkalo programování malých robotů – ozobotů.
 
Sedmáci se připravují na lyžařský výcvikový kurz, a proto byla na programu prvního projektového dne tělesná výchova. Děti se dověděly, co si mají na hory připravit, jaký program je čeká, jak bude probíhat výcvik a v závěru si vyzkoušely některé hry, kterými se budou moci po večerech společně bavit.
Zeměpisný den  pro žáky 7. tříd
byl zaměřen na zkoumání amerického kontinentu – výsledkem byly tematicky pestré prezentace skupinové práce.

Projektový den v 6. třídách pod názvem „Gravitace, aneb proč Newtonovi na hlavu jablko spadlo“ nabízel žákům během šesti vyučovacích hodin rozšíření znalostí i dovedností o gravitaci či působení gravitační síly. Projekt začínal soutěží, která měla za úkol odhalit, co již žáci o daném tématu znají. Po krátkém upřesnění pojmů (gravitace, gravitační síla, tíha tělesa, gravitační konstanta, …) plnili žáci různé úkoly. Nejvíce je zaujala výroba vlastního siloměru a určování velikosti gravitační síly, kterou je jablko přitahováno k Zemi. Rozšířili své dovednosti o měření pružinovým siloměrem a dokázali určit i vypočítat, jakou silou jsou různá tělesa přitahována k Zemi popř. na Měsíci a okolních planetách. Zhlédnutím dvou krátkých animovaných filmů a vyhledáváním na PC se žáci dozvěděli o životě i díle dvou známých fyziků I. Newtona a G. Galilea.
Závěrečný den si užívali šesťáci pohádkově. Hravou formou si připomněli znaky, témata a autory českých i cizích pohádek. Zahráli si pohádkové Pexeso, tvořili zprávy a reportáže pro pohádkové noviny a v druhé části dne secvičili a předvedli vlastní pohádku.
Letošní lednové projektové dny se určitě vydařily. Poděkování patří všem pedagogům za přípravu a také našim žákům za aktivní přístup k netradičnímu způsobu vzdělávání.

Vedení Základní školy Hradská a kolektiv vyučujících 


3. 11. 2019
PROJEKT - ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Třídy 4.A a 3.A se pod vedením paní učitelek zapojily do česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY.   Hlavním organizátorem projektu byla ÚSTREDNÁ SLOVENSKÁ KNIŽNICA, která spojila dohromady partnerské školy ze Slovenska a z České republiky. Nám byla přidělena základní škola z města s krásným a poetickým názvem Ivanka pri Nitre.  S našimi slovenskými kolegyněmi jsme se domluvili nejen na vzájemné výměně záložek, do jejichž výroby se děti s chutí pustily, ale také na výměně dopisů. Děti si navzájem napsaly o knihách, které rády čtou a představily naši školu a město. Vše bylo zabaleno, odesláno a nyní už s napětím očekávají zásilku ze Slovenska. Na závěr trochu statistiky.  Do projektu se zapojilo 1155 škol a celkem 131 027 žáků a my jsme rádi, že jsme byli jeho součástí.