Zápis do 1. tříd
18. 3. 2021
Zápis do prvních tříd

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov plánuje otevřít dvě první třídy.

 

V případě naplnění kapacity tříd, bude škola postupovat při přijímání podle těchto kritérií:

 1. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov

2.  Dítě, jemuž byl v loňském roce ředitelem Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov povinné školní docházky o jeden rok.

3. Trvalý pobyt dítěte v Humpolci a jeho spádových obcích

4. Sourozenci ve vyšších ročnících Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov

 

 

Zápis do I. tříd v roce 2021 

Vážení rodiče žáků budoucích prvních tříd,

dne 5. 3. 2021 zaslal ministr školství, mládeže a tělovýchovy metodické materiály k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2021/22

Organizací zápisu je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, byly respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

 

Po vzájemné dohodě se zřizovatelem budou zápisy probíhat takto:

 

Podání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání:

Získání potřebných dokumentů

o   Rodiče si z webových stránek školy stáhnou a vytisknou:

o   Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

o   Zápisní list

o   Informovaný souhlas GDPR

§  Rodiče, kteří nemají možnost si dokumenty vytisknout, si je mohou vyzvednout v tištěné podobě od pondělí 22. 3. 2021 – u hlavního vstupu do školy budou umístěny krabice, ve kterých budou folie s potřebnými dokumenty

o   Všechny tyto tři dokumenty vyplní, uvedou datum a podepíší

o   K dispozici jsou rovněž vzory pro správné vyplnění

o   Zajistí si kopii rodného listu dítěte, v případě elektronického podání žádosti sken rodného listu dítěte

 

·        Doručení vyplněných a podepsaných dokumentů – zákon umožňuje tyto čtyři možnosti

o   Doručení do datové schránky školy.

§  Datovou schránkou je třeba doručit vyplněné materiály – Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní list, Informovaný souhlas GDPR a Rodný list

§  Škola pak zpět přes datovou schránku odešle přidělené registrační číslo. To slouží jako identifikátor uchazeče v seznamu přijatých.   

o   Doručení e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na reditel@zshradska.cz

§  NELZE JEN POSLAT PROSTÝ E-MAIL!! 

§  Je třeba doručit vyplněné materiály -  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní list, Informovaný souhlas GDPR a Rodný list (sken)

§  Škola pak zpět odešle přidělené registrační číslo. To slouží jako identifikátor uchazeče v seznamu přijatých.  

o   Doporučeně poštou.

§  Tato možnost existuje, ale škola ji nedoporučuje.

o   Osobní podání.

§  Je nejjednodušší a bude organizováno tak, aby byl omezen osobní kontakt na minimum

§  Zákonný zástupce přinese dne 15. 4. 2021 mezi 12.00 a 17.00 hodin vyplněné dokumenty a kopii rodného listu dítěte do školy.

·        V hlavním vstupu do budovy budou připraveny obálky, urny a lístečky s registračními čísly. Zákonný zástupce přinesené dokumenty vloží do obálky označené registračním číslem, obálku vloží do urny s příslušným označením a s kopií registračního čísla odejde.  

·        Na vše budou dohlížet pedagogičtí pracovníci, kteří zodpoví veškeré dotazy či pomohou správně vyplnit potřebné dokumenty.

§  Pokud nebude mít rodič dokumenty vyplněné, bude moci dokumenty vyplnit ve vyhrazeném prostoru přímo ve škole. K dispozici bude rovněž kopírka pro vytvoření kopie rodného listu.

 

·        Rozhodnutí o přijetí

o   V zákonné lhůtě budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách škol a vstupních prostorech škol.

 

Podání žádostí o odklad povinné školní docházky:

Získání potřebných dokumentů

o   Zákonný zástupce si z webových stránek školy stáhne a vytiskne:

§  Žádost o odklad

o   Dokument vyplní, uvede datum a podepíše

 

·        Další požadované dokumenty

o   doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko - psychologické poradny)

o   doporučujícího posouzení odborného lékaře, klinického psychologa, dětského lékaře (stačí dokument od dětského lékaře)

o   kopie rodného listu dítěte

 

·        Doručení žádosti a dalších požadovaných dokumentů

o   Doručení do datové schránky školy.

o   Doručení e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. NELZE JEN POSLAT PROSTÝ E-MAIL!!    

o   Doporučeně poštou. Tato možnost existuje, ale škola ji nedoporučuje.

o   Osobní podání.

§  Je nejjednodušší a bude organizováno tak, aby byl omezen osobní kontakt na minimum

§  Zákonný zástupce přinese dne 15. 4. 2021 mezi 12.00 a 17.00 hodin vyplněné dokumenty a kopii rodného listu dítěte do školy.

·        V hlavním vstupu do budovy budou připraveny obálky, urny a lístečky s registračními čísly. Zákonný zástupce přinesené dokumenty vloží do obálky označené registračním číslem, obálku vloží do urny s příslušným označením a s kopií registračního čísla odejde. 

·        Na vše budou dohlížet pedagogičtí pracovníci, kteří zodpoví veškeré dotazy či pomohou správně vyplnit potřebné dokumenty.

§  Pokud nebude mít rodič dokumenty vyplněné, bude moci dokumenty vyplnit ve vyhrazeném prostoru přímo ve škole. K dispozici bude rovněž kopírka pro vytvoření kopie rodného listu.

 

o   Pokud zákonný zástupce nebude mít všechny požadované dokumenty v den zápisu k dispozici, telefonicky se spojí s vedením školy a domluví další postup. Všechny náležitosti musí předložit do 30.4.2021.

 

 

Podání žádostí v náhradním termínu:

Jestliže zákonný zástupce žáka z omluvitelných důvodů nemůže podat žádost o přijetí nebo odklad dne 15.4.2021, spojí se telefonicky s vedením školy a bude mu určen náhradní termín pro podání žádosti. Tento náhradní termín však musí být nejpozději 30. 4. 2021.

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí ZŠ Humpolec Hradská

Žádost o přijetí ZŠ Humpolec Hradská – vzor

Zápisní list ZŠ Humpolec Hradská

Zápisní list ZŠ Humpolec Hradská – vzor

Informovaný souhlas_GDPR ZŠ Humpolec Hradská

Informovaný souhlas_GDPR ZŠ Humpolec Hradská – vzor

Žádost o odklad ZŠ Humpolec Hradská

Žádost o odklad ZŠ Humpolec Hradská – vzor

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku – materiál MŠMT ČR


11. 3. 2021
Propagační leták

 Zde naleznete propagační a informační leták pro budoucí žáky naší školy - k nahlédnutí či ke stažení (pdf).
 

 


4. 3. 2021
Oznámení

 

 Základní škola Humpolec, Hradská 894

oznamuje,  že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022
 
se koná 

ve čtvrtek 15. dubna 2021

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 Je možné zapsat i děti narozené od 1.9.2015 do 31.12. 2015 - jako předčasný nástup do školy - zde je nutné doložit doporučení z poradenského pracoviště a doporučení dětského lékaře.

Bližší informace budou k dispozici na webových stránkách školy, jakmile bude upřesněno, jakou formou může zápis proběhnout.