Informace o škole
Historie školy
Budova naší školy, byť její stáří se blíží 70. letům, stále nabízí žákům i učitelům velmi pěkné prostředí. Třídy i chodby jsou prostorné, světlé. Dobrá stranové orientaci budovy díky architektům stále umožňuje ve slunečných dnech dostatek slunečních paprsků. Budova sama, ale i její vnitřní zařízení je neustále zlepšováno. Vedení školy ve spolupráci s MěÚ v Humpolci této problematice věnuje stálou pozornost. Počátky vzniku školy se datují do doby, kdy se město Humpolec snaží získat střední školu s maturitou. Rozhodující kroky k získání střední školy byl rok 1936 - 37. Díky občanům a zastupitelům města, Městské spořitelny, Okresní záložny hospodářské, Živnostenské záložny a zástupcům vlastní reálky vzniká možnost studia v Humpolci.

Vzniká městská čsl. reálka v Humpolci, která byla kuriozitou mezi školami. Všechny provozní náklady včetně vybavení, pomůcek a platů učitelů, byly hrazeny z pokladny města, ze školného žáků, z daní a dávek občanů. Dne 5. září 1937 při slavnostním otevření školy pronesl dr. Quido Vetter, ředitel školy projev. V něm mimo jiné zazněla slova, která platí stále: „Slibte si, že budete pilní, aby Vaši rodiče a Vaše rodné město mohlo být na Vás hrdé, jako je hrdé na svého rodáka světového vědeckého jména Aleše Hrdličku. A až přijdete domů, slibte svým rodičům svatosvatě, že se ctí a s úspěchem dostudujete, že budete platnými občany Humpolce i našeho státu.“

Do roku 1975 byla základní škola včleněna do Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky. Od této doby se tedy datuje samostatná historie naší školy. Prvním ředitelem, tehdy ještě ZDŠ Podhrad byl Mgr.Antonín Pustina, v prvním roce její existence školu navštěvovalo 567 žáků a působilo zde 27 učitelů. V dalších letech počet žáků ještě rostl, takže bylo nutné vyučovat i mimo budovu v Hradské ulici (od roku 1977 ve Světlici, od roku 1979 v Budíkově a od roku 1987 v Humpolci v Husově ulici).

Historie ZŠ

Koncem osmdesátých let byla situace řešena rekonstrukcí a přístavbou nové školy v Komenského ulici a ve školním roce 1987/1988 zde byla zahájena výuka 1. a 2. ročníku . Novým ředitelem se stal Mgr. Jaroslav Pohan. Od školního roku 1990/1991 byl na dokončenou školu v Komenského ulici přesunut celý první stupeň ZŠ. Všechny třídy II. stupně zůstaly spolu s gymnáziem v budově v Hradské ulici.

Také stravování zajišťovala před vybudováním nové školní jídelny v roce 1982 i jídelna v Husově ulici. Stále vzrůstající počet žáků si vynutil další rozšiřování budovy školy. V roce1977 byly postaveny nové klubovny pro školní družinu a mimoškolní aktivity žáků.

Na podzim roku 1993 došlo k jednáním se zástupci města o dalším využívání budovy. Došlo ke sloučení I. a II. stupně Základní školy, první stupeň se vrátil do budovy v Hradské ulici a gymnasium se přestěhovalo do školní budovy v ulici Komenského. Od roku 1991 řídil školu Mgr. Pavel Bílek, škola prošla mnoha pozitivními změnami. Ve spolupráci s MěÚ v Humpolci byl vybudován sportovní areál školy. Je využíván celoročně nejen žáky školy, ale i sportovní veřejností města. Byly vytvořeny nové počítačové učebny s připojením na internet a provedena rekonstrukce školní zahrady. Škola umožňuje žákům studovat v nově otevřeném informačním centru, děti využívají i nové odpočinkové centrum se školním bufetem. V suterénu budovy vznikla z nevyužívaných prostor keramická dílna a herna pro SVČ a školní družinu. Od srpna 2012 nově působí ve funkci ředitele školy PhDr. Vlastimil Fiala, který plánuje další modernizaci.

Škola má výhodnou polohu vedle přírodního parku pod hradem Orlíkem, leží v čistém a zdravém prostředí. V posledních letech se počet žáků ustálil kolem 500.

Více informací a podrobností naleznete v ALMANACHU vydaném u příležitosti 70. výročí ZŠ Hradská a Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky (1937 – 2007). Almanach je k dispozici v kanceláři školy.


Interaktivní ekologická učebna

Celý nápad vznikl na základě úvah o využitelnosti školní zahrady, která svým rozsahem přímo vybízela k realizaci něčeho smysluplnějšího a praktičtějšího než tomu bylo doposud. Po odborném posouzení návrhu, po několika připomínkách a úpravách spatřil světlo světa projekt na vlastní realizaci. Koncepce návrhu vycházela z následujících funkcí, které měly být v prostoru školní zahrady vytvořeny: venkovní učebny pro děti, plochy určené pro výuku pěstitelských prací, plochy určené pro výuku ekologie a přírodovědy v rámci tzv.enviromentální výchovy, plochy určené pro odpočinek, relaxaci a volnočasové aktivity a prostory pro technické zázemí.

Interaktivní ekologická učebna ZŠ

V letních měsících tak postupně v prostorách školní zahrady vyrostly tři zastřešené učebny – altány, které jsou dimenzovány každá pro 30 žáků s dostatečným pracovním prostorem pro každého žáka. V blízkosti altánů jsou vytvořeny záhony určené k výuce pěstitelských prací. Výsadby, které vznikly v celém areálu, budou plnit několik funkcí. Nejdůležitější je funkce didaktická. Bylo zde vytvořeno 5 společenstev, které mají žákům názorně předvést původní společenstva Českomoravské vrchoviny a měly by simulovat atmosféru daného biotopu. Dominantní je vždy keřové či stromové pásmo a bylinný podrost. Je zde kromě podrostu zastoupeno lesní společenstvo, společenstvo vřesovišť, společenstvo mezí, společenstvo mokřadu, živý plot a sadová výsadba. Tolik k plochám pro teoretickou i praktickou výuku.

Plochy určené pro odpočinek, relaxaci, případně sport a jiné zájmové aktivity jsou tvořeny zatravněným prostorem v podobě kvalitního parterového trávníku, dále značným množstvím volně zabudovaných lavic a spojovacími komunikacemi – cestami z minerálního betonu. Netradiční způsob výuky, nové metody a postupy splňující požadavky mimo jiné při realizaci školního vzdělávacího programu přinesou oživení a novou inspiraci ve školní práci, ale celý prostor poskytne další široké využití pro práci nejen v přírodovědných předmětech.

Interaktivní ekologická učebna ZŠ       Interaktivní ekologická učebna ZŠ