Akce školy
7. 2. 2020
Co se skrývá za akcí s názvem Projektové dny na Základní škole Hradská

 
V lednu se u nás ve škole učilo opět trochu jinak. Vyučující připravili po žáky 2. stupně dva dny netradiční výuky. A jak takové projektové vyučování vypadá?
 
Deváťáci měli angličtinu - rozdělili se do pěti skupin a čekalo je pět stanovišť, na kterých se postupně střídali. Každé ze stanovišť bylo zaměřeno na určité téma - Geografie a státní uspořádání, Historie, Anglický jazyk, Známí Britové a Zajímavosti ze života v Británii. Děti vyplňovaly připravené pracovní listy, měly k dispozici obrázky, fotografie, mapy a jiné materiály. Mohly používat i mobilní telefony a vyhledávat informace na internetu. Cílem bylo, aby si žáci upevnili své stávající vědomosti a znalosti týkající se reálií Spojeného království, ale i to, aby se seznámili s množstvím nových zajímavých a zábavných faktů o zemi, jejíž jazyk se učí.
Druhý den čekalo na žáky 9. tříd dějepisné dopoledne. Cílem bylo vzbudit u nich zájem o historii 20. století. Hlavním tématem byla 1. světová válka, Češi na frontách a vznik Československé republiky. Žáci celé dopoledne vytvářeli pomocný výukový materiál do hodin dějepisu – nástěnnou obrazovou mapu k danému tématu. Tím jejich práce ale neskončila, neboť v dalších hodinách dějepisu pak každá skupina dostala prostor pro vlastní prezentaci prací.
 
První den – ve čtvrtek -  byla pro osmáky připravena mediální výchova se zaměřením zejména na zvyšování mediální gramotnosti, která je dle dostupných průzkumů v české populaci na nízké úrovni. Zvláštní pozornost byla letos věnována nezávislosti médií a fenoménu fake news. Soubor dílčích aktivit a diskuzí byl završen tvorbou vlastních novin.
Přírodopisná část probíhala další den – v pátek. Osmáci pracovali v několika  blocích. Blok F byl věnován měření fyzikálních veličin různými měřidly. Blok PŘ zkoumal jednobuněčnou houbu kvasinku pivní. V chemické části si žáci vyzkoušeli měření kyselosti a zásaditosti látek. S velkým ohlasem se setkalo programování malých robotů – ozobotů.
 
Sedmáci se připravují na lyžařský výcvikový kurz, a proto byla na programu prvního projektového dne tělesná výchova. Děti se dověděly, co si mají na hory připravit, jaký program je čeká, jak bude probíhat výcvik a v závěru si vyzkoušely některé hry, kterými se budou moci po večerech společně bavit.
Zeměpisný den  pro žáky 7. tříd
byl zaměřen na zkoumání amerického kontinentu – výsledkem byly tematicky pestré prezentace skupinové práce.

Projektový den v 6. třídách pod názvem „Gravitace, aneb proč Newtonovi na hlavu jablko spadlo“ nabízel žákům během šesti vyučovacích hodin rozšíření znalostí i dovedností o gravitaci či působení gravitační síly. Projekt začínal soutěží, která měla za úkol odhalit, co již žáci o daném tématu znají. Po krátkém upřesnění pojmů (gravitace, gravitační síla, tíha tělesa, gravitační konstanta, …) plnili žáci různé úkoly. Nejvíce je zaujala výroba vlastního siloměru a určování velikosti gravitační síly, kterou je jablko přitahováno k Zemi. Rozšířili své dovednosti o měření pružinovým siloměrem a dokázali určit i vypočítat, jakou silou jsou různá tělesa přitahována k Zemi popř. na Měsíci a okolních planetách. Zhlédnutím dvou krátkých animovaných filmů a vyhledáváním na PC se žáci dozvěděli o životě i díle dvou známých fyziků I. Newtona
a G. Galilea.
Závěrečný den si užívali šesťáci pohádkově. Hravou formou si připomněli znaky, témata a autory českých i cizích pohádek. Zahráli si pohádkové Pexeso, tvořili zprávy a reportáže pro pohádkové noviny a v druhé části dne secvičili a předvedli vlastní pohádku.
 
Letošní lednové projektové dny se určitě vydařily. Poděkování patří všem pedagogům za přípravu a také našim žákům za aktivní přístup k netradičnímu způsobu vzdělávání.

Vedení Základní školy Hradská a kolektiv vyučujících 


19. 1. 2020
Den otevřených dveří 2020

Den otevřených dveří 2020

11. 12. 2019
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE

Vánoce 2019